Stanovy

STANOVY ČESKÉ ESPERANTSKÉ MLÁDEŽE
ve znění změn přijatých na schůzi valné hromady ve Žďáru nad Sázavou dne 28. dubna 2018

§1
Cíle a činnost

1. Česká esperantská mládež je spolek.
Cíle tohoto spolku jsou:
a) podpora mezinárodního jazyka esperanto jako prostředku mezinárodní komunikace,
b) informování mladých lidí v České republice o esperantu,
c) iniciování a podpora projektů mezinárodní spolupráce mladých lidí při využití jazyka esperanto,
d) organizování vzdělávacích a kulturních činností v esperantu nebo zaměřených na esperanto,
e) spolupráce s esperantskými i jinými organizacemi.

§2
Název a sídlo

1. Název spolku je „Česká esperantská mládež, z. s.“.
2. Spolek dále používá esperantský název „Ĉeĥa Esperanto-Junularo“, zkratku „ĈEJ“ přepisovanou také jako „CxEJ“.
3. Sídlem České esperantské mládeže (dále také jen „ĈEJ“) je Jirečkova 5, 17000 Praha 7.

§4
Členství

Vznik členství
1. Členem ĈEJ se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 10 let a mladší 30 let, která o to projeví zájem (dále jen „zájemce o členství“).
2. Výbor přijme zájemce o členství za člena ĈEJ, poté co Výboru dojde jeho písemná přihláška do ĈEJ obsahující náležitosti podle odst. 3 a poté, co zájemce o členství zaplatí členský příspěvek.
3. Písemná přihláška musí obsahovat:
a) jméno a příjmení zájemce o členství,
b) adresu pro doručování písemností,
c) další údaje, stanovené Výborem se souhlasem Revizní komise.
4. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška v elektronické formě, splňuje-li náležitosti podle odst. 3 tohoto paragrafu. Je-li ovšem pochybnost o skutečné totožnosti zájemce o členství, může Výbor po zájemci o členství požadovat předložení platného dokladu totožnosti (např. občanský průkaz, pas, apod.).

§5
Zánik členství

Členství v ĈEJ zaniká:
a) dnem dosažení věku 30 let,
b) smrtí,
c) písemným prohlášením člena adresovaným a doručeným Výboru, ve kterém člen jasně vyjádří vůli vystoupit z ĈEJ,
d) nezaplacením stanoveného členského příspěvku do 15 dní od data splatnosti, nebo
e) vyloučením Valnou hromadou z důvodů pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin spočívající v porušení lidských práv nebo závažného porušení stanov ĈEJ.

§6
Práva a povinnosti člena ĈEJ

1. Člen ĈEJ má právo:
a) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní,
b) volit orgány ĈEJ,
c) být volen do orgánů ĈEJ,
d) přednostně se ucházet o účast na všech aktivitách pořádaných ĈEJ,
e) na nižší účastnický poplatek nebo na slevu z ceny, která je stanovena nečlenům ĈEJ,
f) předkládat Výboru návrhy, podněty a připomínky týkající se vedení a činnosti ĈEJ.
2. Člen ĈEJ je povinen:
a) dodržovat stanovy ĈEJ,
b) řádně platit členské příspěvky

§7
Čestné členství

1. Čestné členství v ĈEJ může Výbor za zvláštní zásluhy udělit kterékoli fyzické osobě, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů.
2. Čestné členství vznikne jen tehdy, pokud jej osoba podle odst. 1 přijme.
3. Čestné členství je doživotní.
4. Hovoří-li tyto Stanovy na jiných místech o členech, nezahrnuje tento pojem čestné členy.
4a. Čestný člen má práva podle §6 odst. 1 písm. d), e), f) a být volen orgánem valné hromady.
5. Čestné členství zaniká písemnou rezignací čestného člena doručenou Výboru nebo na základě rozhodnutí Valné hromady.

§8
Spolupracovníci

1. Spolupracovníkem ĈEJ se, pokud o to projeví zájem, může stát jakákoliv fyzická osoba ve věkovém rozmezí podle odst. 2, která souhlasí s cíly ĈEJ a kterou za spolupracovníka přijme Výbor.
2. Spolupracovníkem se může stát fyzická osoba starší 30 let.
3. Spolupracovník má práva podle §6 odst. 1 písm. d), e), f) a být volen orgánem valné hromady.
4. Výbor může rozhodnout o tom, že spolupracovník ztrácí svůj status z důvodů pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin nebo jednání proti cílům ĈEJ.

§9
Orgány

1. Orgány ĈEJ jsou:
a) Valná hromada,
b) Výbor,
c) Předseda
d) Revizní komise.
2. Funkce člena Výboru je neslučitelná s funkcí člena Revizní komise.

§10
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ĈEJ. Tvoří ji všichni členové. Schází se nejméně jednou v kalendářním roce a zároveň ne později než 18 měsíců od předchozí Valné hromady, na které byly voleny orgány ĈEJ na řádné funkční období.
2. Ve výlučné pravomoci Valné hromady je:
a) schválení Stanov ĈEJ a jejich změn,
b) odvolání člena Revizní komise,
c) vyloučení člena nebo čestného člena ĈEJ,
d) volba předsedy, místopředsedy, pokladníka a ostatních členů Výboru,
e) volba členů Revizní komise,
f) rozhodnutí o ukončení činnosti a vypořádání majetku ĈEJ,
g) schválení jednacího řádu Valné hromady a jeho změny.
2a. Valná hromada, která je svolána dříve než 6 měsíců před koncem období uvedeného v odstavci 1 má dále právo odvolat člena Výboru či Výbor jako celek.
3. O stanovách, jednacím řádu Valné hromady, odvolání člena Výboru a Revizní komise, vyloučení člena nebo čestného člena a o ukončení činnosti ĈEJ rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou z počtu přítomných členů, v ostatních případech postačuje ke schválení více hlasů „pro“ než hlasů „proti“ z počtu přítomných členů.
3a. O změně ustanovení o cílech ĈEJ (§1) lze hlasovat jen je-li na Valné hromadě přítomna nadpoloviční většina členů. Ke schválení změny je třeba čtyř pětin hlasů přítomných členů. Totéž platí pro toto ustanovení.
3b. Řádné funkční období volených orgánů ĈEJ nepřesáhne 18 měsíců. Je-li svolána Valná hromada v období posledních 6 měsíců období podle první věty, skončí řádné funkční období dnem konání Valné hromady.
4. Hlasovací právo je všeobecné, rovné a přímé; volby orgánů jsou prováděny zásadně tajným hlasováním. Způsob voleb stanoví Jednací řád Valné hromady.
5. Řádně svolaná Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ĈEJ.
6. a) Nejsou-li Valnou hromadou zvoleni alespoň předseda a tři další členové Výboru, nebo nezvolí-li Valná hromada členy Revizní komise, je volba členů orgánu, který nebyl v daném rozsahu zvolen od počátku neplatná a svolá se nová Valná hromada, na jejímž programu je volba tohoto nezvoleného orgánu. Tato Valná hromada se koná nejpozději do 40 dnů od data konání Valné hromady původní.
b) Nejsou-li Valnou hromadou zvoleny ani Výbor ani Revizní komise, prodlužuje se volební období Revizní komise až do zvolení alespoň jednoho z těchto orgánů. Tento zvolený orgán řídí ĈEJ až do doby, než jsou zvoleny oba orgány.
7. a) Valnou hromadu může svolat Výbor, Revizní komise, nebo alespoň třetina členů ĈEJ.
b) Není-li Valná hromada svolána podle písm. a) tohoto odstavce v době, aby bylo možné splnit lhůty podle odst. 1 třetí věta, koná se Valná hromada poslední pracovní den období podle odst. 1 třetí věta. V takovém případě se svolání Valné hromady může ujmout kterýkoli člen ĈEJ, který musí oznámení o svolání Valné hromady zaslat místopředsedovi.
8. Svolání Valné hromady musí být oznámeno písemnou či elektronickou zprávou obsahující oznámení odeslanou každému členu nejpozději 7 dní před konáním Valné hromady.
9. Oznámení o svolání Valné hromady musí obsahovat záležitosti, které se mají projednat, datum, hodinu, místo konání Valné hromady a jména těch, kteří Valnou hromadu svolávají. Valná hromada nesmí projednat záležitosti, které nebyly uvedeny v oznámení o svolání, nerozhodne-li Valná hromada dvoutřetinovou většinou jinak.
10. Průběh Valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními Jednacího řádu Valné hromady.

§11
Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem ĈEJ, který řídí spolek v době, kdy Valná hromada nezasedá.
2. Výbor je kolektivním orgánem. Má 5 členů a tvoří jej předseda, místopředseda, pokladník a další členové.
3. Valná hromada může rozhodnout, že Výbor bude mít v následujícím volebním období 3 členy, a to v případě, že ĈEJ má v době konání Valné hromady méně než 30 členů.
4. Výbor přijímá svá rozhodnutí na jednáních probíhajících fyzicky či prostředky dálkové komunikace. Jednání svolává předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. Jsou-li pro to závažné důvody, může být jednání svoláno na základě rozhodnutí většiny členů Výboru či Revizní komisí.
5. Při schůzi je Výbor usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru a zároveň předseda či místopředseda.
6. Jestliže Stanovy nebo Jednací řád Výboru nestanoví jinak, Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a jestliže je nepřítomen, místopředsedy.
7. Výbor dále
a) uděluje čestné členství,
b) se souhlasem Revizní komise stanoví výši členských příspěvků vždy na kalendářní rok a výši příspěvku doživotních členů,
c) informuje do 5 dnů ode dne ukončení jednání Revizní komisi o výsledku jednání,
d) poskytne Revizní komisi písemnou odpověď na všechny její písemné podněty,
8. Každý člen Výboru
a) se důkladně seznámí s těmito Stanovami ĈEJ a vychází z nich při své činnosti,
b) se účastní všech řádně svolaných schůzí Výboru, pokud mu v tom nebrání závažné okolnosti,
c) se aktivně účastní práce ĈEJ,
d) podá Valné hromadě krátkou zprávu o své činnosti za uplynulé funkční období.
9. Jednací řád Výboru a jeho změny schvaluje Výbor jednomyslně.

§12
Předseda

1. Předseda
a) předsedá Výboru jako první mezi rovnými,
b) je statutárním orgánem ĈEJ;
– právo jednat za ĈEJ může v jednotlivých případech přenést prostřednictvím plné moci na jiného člena Výboru,
– celková hodnota závazků ĈEJ k jednomu právnímu subjektu nebo právním subjektům majetkově propojeným či jednajících ve shodě nesmí přesáhnout běžnou výši při provozu ĈEJ, jinak je k jejich přijetí třeba písemného souhlasu Výboru,
c) předkládá Valné hromadě výroční zprávu Výboru o činnosti ĈEJ.
2. Odstoupí-li předseda, je-li odvolán či jeho funkce skončí jinak, zaujme jeho místo automaticky místopředseda.
Není-li místopředseda, Revizní komise zvolí svého kandidáta se souhlasem Výboru. Není-li Revizní komise, zvolí svého kandidáta Výbor. Takto zvolená osoba bude prozatímním předsedou do konání Valné hromady.
3. Předseda je povinen průběžně, nejméně jednou za 6 měsíců, informovat předsedu Revizní komise o činnosti ĈEJ.
4. a) Ve výjimečné situaci, kdy místopředseda nebo pokladník neplní řádně svoji funkci, vykonává jejich funkce dočasně a v nezbytném rozsahu předseda, nebo pro jejich výkon určí náhradníky. Předseda zašle písemné rozhodnutí o dočasném přenesení výkonu funkcí místopředsedy a pokladníka předsedovi Revizní komise a dotčeným členům Výboru. Takovéto rozhodnutí musí zejména obsahovat důvody, pro které se tak předseda rozhodl, jména náhradníků, pokud funkce nevykonává předseda sám, a vymezení dočasného funkčního období.
b) Pokud jsou místopředseda a pokladník dočasně zbaveni výkonu svých funkcí na základě rozhodnutí předsedy, nepřestávají být členy Výboru a mohou se proti tomuto rozhodnutí o dočasném přenesení výkonu funkcí odvolat k Revizní komisi.
c) O ukončení dočasného výkonu funkcí místopředsedy a pokladníka může rozhodnout předseda nebo Revizní komise.

§16
Místopředseda

Místopředseda ĈEJ
a) zastupuje předsedu; v době jeho nepřítomnosti plní všechny jeho funkce s výjimkou funkce statutárního orgánu,
b) vede seznam členů a přihlášených; řídí se přitom obecně závaznými předpisy o ochraně osobních údajů,
c) připravuje schůze Výboru,
d) vede agendu ĈEJ,
e) oznamuje svolání Valné hromady na návrh podle §10 odst. 7 písm. b)
f) svolává první schůzi Revizní komise do dvou týdnů od jejího zvolení podle Jednacího řádu Revizní komise,
g) na žádost Revizní komise jí poskytne seznam členů ĈEJ,
h) oznamuje Výboru, kdo se stal členem a kdo o členství požádal.

§17
Pokladník

Pokladník ĈEJ
a) vede účetnictví ĈEJ a je za ně zodpovědný spolu s celým Výborem
b) předkládá Revizní komisi na požádání účetní záznamy a Valné hromadě předkládá ke schválení zprávu o hospodaření a účetní závěrku za uplynulý kalendářní rok,
c) vybírá členské příspěvky a oznamuje Výboru, kdo z členů je nezaplatil,
d) podává na každé schůzi Výboru zprávu o stavu financí ĈEJ.

§17a
Revizní komise

1. Revizní komise je nejvyšším kontrolním orgánem ĈEJ. Za všech okolností ctí ducha těchto Stanov a sleduje, zda Stanovy vyhovují cílům a potřebám ĈEJ.
2. Revizní komise
a) průběžně kontroluje hospodaření pokladníka a Výboru,
b) průběžně sleduje činnost Výboru a jeho členů, zejména prostřednictvím záznamů z jeho schůzí; svá stanoviska sděluje Výboru písemně,
c) má právo na poskytnutí všech dokumentů, které potřebuje k plnění svých funkcí,
d) předkládá Valné hromadě výroční zprávu Revizní komise,
e) v případě nejasnosti nebo sporu podává závazný výklad stanov nebo jednacího řádu Valné hromady,
f) může navrhovat změny Stanov ĈEJ, které projedná Valná hromada; všechny pozměňovací návrhy Stanov ĈEJ zveřejní Revizní komise nejméně jeden týden před konáním Valné hromady,
g) přijímá jednací řád Revizní komise, kterým upřesňuje způsob své činnosti,
h) provádí řízení o výtce ve smyslu § 17b,
i) odvolává členy Výboru ve smyslu § 17c,
j) je odpovědná za organizaci Valné hromady.
3. Revizní komise se schází minimálně jednou za 6 měsíců. Schůze mohou probíhat pomocí prostředků dálkové komunikace, zejména pomocí Internetu.
4. Revizní komise má tři členy. Na první schůzi zvolí ze svého středu předsedu Revizní komise, který dále řídí její činnost. Vnitřní organizace Revizní komise je upravena Jednacím řádem Revizní komise.
5. Každý člen Revizní komise se účastní všech řádně svolaných schůzí, pokud mu v tom nebrání závažné okolnosti.
6. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud Jednacím řádem Revizní komise není uvedeno jinak.
7. Rozhodnutí Valné hromady podle §10 odst. 3 je pro Revizní komisi závazné. Takové zrušené ustanovení nesmí být znovu přijato v nezměněné podobě. Revizní komise vždy přihlédne k doporučení Valné hromady, pokud ta jej vysloví.

§17b
Řízení o výtce

1. Je-li Revizní komise výrazně nespokojena s činností Výboru, jeho člena, či člena Revizní komise, může udělit výtku pro zanedbání či porušení povinností (dále jen „výtka“)
a) Výboru ĈEJ,
b) jednotlivému členu Výboru či Revizní komise.
2. Revizní komise udělí výtku osobním dopisem. Jde-li o člena Výboru, zašle se dopis jemu, předsedovi a místopředsedovi. Jde-li o člena Revizní komise, zašle se dopis dotyčnému členu Revizní komise a předsedovi. V dopise Revizní komise popíše důvody své nespokojenosti a vyzve dotyčného člena, popř. Výbor k nápravě. Dále pak v dopise uvede datum konání příští schůze Revizní komise spolu s žádostí, aby dotyčný, popř. Výbor k tomuto datu podal písemné vysvětlení.
3. Pokud dotyčný člen, popř. Výbor, nepodá vysvětlení, nebo podá vysvětlení nepřiměřené okolnostem, může Revizní komise výtku zveřejnit.
4. Zpráva o výtce ohledně činnosti dotyčného člena, popř. Výboru bude zahrnuta do zprávy Revizní komise Valné hromadě ĈEJ podle §13 odst. 2 písm. d).
5. Není-li napraven ve lhůtě 30 dnů od udělení výtky nežádoucí stav, může Revizní komise udělit dotyčnému členovi Výboru či Výboru výtku s výstrahou a s vymezením závazné lhůty pro nápravu.
6. Podrobnosti o řízení o výtce upravuje jednací řád Revizní komise.

§17c
Odvolání člena Výboru

1. Revizní komise má pravomoc na návrh jakéhokoli člena odvolat člena Výboru, který
a) dostal výtku s výstrahou ve smyslu §17b odst. 5 a ve stanovené lhůtě neučinil nápravu nebo
b) u kterého jsou splněny podmínky pro vyloučení člena ĈEJ Valnou hromadou.
2. Revizní komise může tímto způsobem odvolat nanejvýše dva členy Výboru, je-li Výbor v době rozhodování pětičlenný, a jednoho člena, je-li Výbor tříčlenný.
3. Rozhodnutí musí být Revizní komisí přijato jednomyslně.
4. Pokud by byly dány důvody pro odvolání většiny členů Výboru či Výboru jako celku, Revizní komise namísto postupu dle odstavce 1 svolá mimořádnou Valnou hromadu v termínu do 21 dnů od tohoto rozhodnutí s jediným bodem programu, kterým je případné odvolání Výboru jako celku a volba nového Výboru. Tím není dotčeno ustanovení § 10 odst. 3b, podle kterého dnem konání Valné hromady svolané v období posledních 6 měsíců 18 měsíčního období končí funkční období volených orgánů.

§18
Kooptace

1. Jestliže místo člena ve Výboru nebo Revizní komisi není obsazeno z důvodů rezignace nebo jiného důvodu, mohou zbylí členové příslušného orgánu ĈEJ rozhodnout jednomyslným hlasováním o jmenování náhradního člena tohoto orgánu na zbytek funkčního období. Takového kandidáta může navrhnout jen předseda kooptujícího orgánu. Předseda kooptujícího orgánu vyhotoví oznámení o kooptaci. Zveřejněním oznámení o kooptaci členům ĈEJ vstupuje kooptovaný člen do svých práv a povinností.
2. Orgán nemůže rozhodnout podle odst. 1, pokud by takovým jmenováním došlo k obměně více než tří členů Výboru a více než dvou členů Revizní komise. V takové situaci svolá orgán Valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení.
3. Podle odst. 1 nelze jmenovat náhradníky do funkce předsedy.
4. Kooptace podle odst. 1 není možná v době mezi svoláním a ukončením Valné hromady. Pro každé neobsazené místo v orgánu v době konání Valné hromady musí proběhnout volba ještě na této Valné hromadě.

§19
Zásady hospodaření

1. ĈEJ je nevýdělečným spolkem
2. Účetním rokem ĈEJ je kalendářní rok
3. Příjmy ĈEJ tvoří zejména:
a) členské příspěvky,
b) dary nebo dotazy,
c) granty,
d) účastnické poplatky placené účastníky akcí pořádaných ĈEJ,
e) výnosy z prodeje publikací a tiskovin vydaných ĈEJ.
4. O svém hospodaření vede ĈEJ evidenci podle platných právních norem.
5. Všechny bankovní účty ĈEJ, s výjimkou účtu u UEA, jsou od 1.2.2016 transparentní a zpřístupněné odkazem z webových stránek ĈEJ.

§24
Stanovy

Stanovy a jejich změny
1. Ustanovení těchto Stanov provádí zejména Jednací řády Valné hromady, Výboru a Revizní komise ĈEJ.
2. a) Veškeré pozměňovací návrhy těchto Stanov se doporučuje předat Revizní komisi, a to rozumnou dobu před konáním Valné hromady. Revizní komise zpracuje pozměňovací návrhy tak, aby zbytečně nenarušovaly uspořádání Stanov.
b) Pokud navrhovatel nesouhlasí se změnami provedenými Revizní komisí, může Valné hromadě předložit svůj původní pozměňovací návrh.
3. Platná verze stanov ĈEJ musí být zveřejněna na internetových stránkách spolku. Výbor zveřejní změněnou verzi stanov nejpozději do 30 dnů ode dne konání Valné hromady, která o změně stanov rozhodla.

§25
Závěrečná a přechodná ustanovení

1. První Valná hromada ĈEJ proběhne do 30. června 2005.
2. Výbor a Revizní komise budou zvoleny na první Valné hromadě. Do té doby zastává postavení Výboru Přípravný Výbor, místo předsedy předseda Přípravného výboru.
3. Za hospodaření s majetkem ĈEJ odpovídají všichni členové Přípravného výboru společně a nerozdílně.
4. První zvolená Revizní komise provede kontrolu hospodaření přípravného Výboru.
5. Členský příspěvek pro rok 2005 činí 50,- Kč.

§26

1. Předsedkyní Přípravného výboru je Dagmar Chvátalová, narozena 8. května 1985, bytem Vysočanská 763, 582 91 Světlá nad Sázavou.
2. Dalším členy Přípravného výboru jsou Marek Blahuš, narozen 16. května 1986, bytem Rudy Kubíčka 1002, 686 05 Uherské Hradiště 5 a Tomáš Břicháček, narozen 18. června 1982, bytem Jakutská 13, 100 00 Praha 10.

 

Na vrcholu hory Velká Čantoryje dne 19. 6. 2005

 

Dagmar Chvátalová, předsedkyně Výboru České esperantské mládeže

katie sigmond onlyfans leaked kim k sex tape porn bigtittybbw.com vanessa hudgens nude leaked follo a mi prima, sons and mothers porn massage near me happy ending bdsmis.com las vegas strip clubs jayla foxx fast food, best friends sister porn game of thrones sexual scene ixxnporn.com wonder woman porn comic ana de armas nude scene
cathy lee crosby nude big ass porn videos pornoblacked.com alexa pearl blow job path to nowhere hentai, futoku no guild extended edition lindsey pelas onlyfans leak rexporn.vip porn gratis en español daughters with big tits, boku to mikasai sensei gay porn in 3d bigtitswife.vip alison brie is hot log in porn hub
mommy caught son masturbating porn stars with big bootys forcedcreampie.com sakura p o r n bratty backfires brooke johnson, amateur cumshot in mouth university of wisconsin volleyball topless lesbianebony.com cory chase movies and tv shows game of thrones sexual scene, suney leony xxx video julia louise dryfus naked 80sporno.com oideyo mizuryuu kei land sarah last of us porn
handjob cum shot compilations hatsume miku rule 34 lesbianposes.net ق ص ص س ك س latina big booty anal, try mot to cum calvin banks gabe bradshaw onlyteenpussy.net megan the stallion naked emily willis step sister, cogiéndome a mi mamá how to use dildo lesbianbabez.net lena the plug porno. pastora rossy guzman porn
old and yoing porn cast of lab rats cuckold69.net girl with dick porn anjali arora sex video, jerk off for me futa fix dick dine and dash bigtitspub.net party like a fingers up your ass eva elfie cable car, elliot finn gay porn nanao akane from akane wa tsumare somerareru homedoporn.net sexy naked pictures women mature older women nude
corina kopf free onlyfans daddy n daughter porn xxnxporn.vip spider gwen rule 34 nude sexy old women, orange is the new black porn sarah banks full vid xbideo.win tawawa on monday hentai sonequa martin green nude, grannies who love anal porn hub video download online pornovideos.win san fernando valley back page johnny sins movies and tv shows
corina kopf free onlyfans daddy n daughter porn xxnxporn.vip spider gwen rule 34 nude sexy old women, orange is the new black porn sarah banks full vid xbideo.win tawawa on monday hentai sonequa martin green nude, grannies who love anal porn hub video download online pornovideos.win san fernando valley back page johnny sins movies and tv shows
dirty talk with mom belle delfine onlyfans leak xxnx.vip sonic the hedgehog pornography milli bobby brown nudes, nude pics at the beach carinna kopf only fans xxxpor.win yofukashi no uta nhentai japanese public lesbian porn, f u s k a t o r rule 34 my little poney wifeporn.win p o r n tiktok dennis the menace cartoon