Podpořte nás

Esperanto je medzinárodný jazyk, preto sa nemôže oprieť o prirodzenú podporu svojho národa alebo štátu, o rodených hovoriacich, vzdelávací systém, ministerstvo kultúry, verejnoprávne médiá. Je odkázané na prácu dobrovoľníkov a príspevok nás všetkých. Aby sa mohlo naďalej rozvíjať, rozširovať a jedného dňa sa stať „druhým jazykom pre každého“, musí byť urobené obrovské množstvo práce.

Esperantské hnutie v Česku je založené takmer výlučne na dobrovoľnej práci jednotlivcov a neziskových organizácií. Títo ľudia pracujú zadarmo, venujú práci pre esperanto svoj čas, sily a peniaze. Vďaka nim sa v Česku  konajú kurzy esperanta, rôzne kultúrno-vzdelávacie podujatia či informačné kampane. Preto radi privítame každú pomoc – či už finančnú, alebo pomoc pri organizovaní podujatí, prekladaní a distribúcii informačných materiálov alebo informovaní ľudí vo svojom okolí o esperante.

Zdrojom príjmov ĈEJ sú najmä členské príspevky, dary, granty a dotácie. Majetok môže byť použitý na dosahovanie cieľov ĈEJ a na zabezpečenie jej vlastnej činnosti.

Z príspevkov sa hradí napr. tlač informačných materiálov, účastnícke poplatky na veľtrhoch, jazykových a kultúrnych festivaloch, čiastočne náklady na organizovanie kurzov, a pod.

Najjednoduchšou formou podpory je to, že sa stanete našim členom prostredníctvom vyplnením formulára, ktorý nájdete na tejto stránke, kde rovnako nájdete aj číslo účtu na zaslanie danej finančnej čiastky.

V prípade darov a ostatných foriem podpory je taktiež možné využiť účet zverejnený na stránke. V neposlednom rade je pre nás dôležitá pomoc pri organizovaní stretnutí a pri prezentovaní Esperanta na rôznych fórach a stretnutiach neziskových organizácií. Alebo jednoducho príďte na nami organizované stretnutie a buďte súčasťou našej organizácie.