Návrhy změn stanov

Revizní komise podle §17a odst. 2 písm. f) stanov zveřejňuje návrhy na změnu stanov pro Valnou hromadu konanou 5. září 2015 v Praze.

Návrh č. 1 (opravovací)

Členská schůze České esperantské mládeže, z. s. schválila toto ustanovení:

 1. V § 1, odst. 1 se slova „občanské sdružení“ nahrazují slovy „spolek“
 2. V § 1 se věta „Cíle tohoto sdružení jsou:“ nahrazuje větou „Cíle tohoto spolku jsou:“
 3. V § 2, odst. 2 se slovo „Sdružení“ nahrazuje slovem „Spolek“
 4. V § 11, odst. 1 se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolek“
 5. V § 19, odst. 1 se slovo „sdružením“ nahrazuje slovem „spolkem“

Návrh č. 2 (transparenční)

Členská schůze České esperantské mládeže, z. s. schválila toto ustanovení:

 1. Do § 19 se přidává nový odstavec, který zní: „Všechny bankovní účty ĈEJ jsou transparentní a zpřístupněné odkazem z webových stránek ĈEJ.“

Návrh č. 3 (reforma RK)

Členská schůze České esperantské mládeže, z. s. schválila toto ustanovení:

 1. V § 17a, odst. 6 se slova „jsou-li přítomni všichni její členové, a rozhoduje většinou hlasů všech členů“ nahrazují slovy „je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů“ a slova „pro taxativně vymezené případy požadována jednomyslnost“ se nahrazují sovy „uvedeno jinak“

Návrh č. 4 (zrušení RK)

Členská schůze České esperantské mládeže, z. s. schválila toto ustanovení:

 1. V § 4, odst. 3, písm. c) se slova „se souhlasem Revizní komise“ nahrazují slovy „a schválené Valnou hromadou“
 2. V § 6, odst. 1, písm. f) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou
 3. V § 6, odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní „nahlížet do seznamu členů ĈEJ vedeném místopředsedou spolku.“
 4. V § 6, odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní „obdržet kopii dokumentů souvisejících s činností ĈEJ; odmítnutí poskytnutí některého z dokumentů členovi musí být řádně zdůvodněno, na jeho žádost i písemně.“
 5. § 9, odst. 1, písm d) se ruší
 6. V § 9, odst 1, písm. c) se na konec přidává tečka
 7.  §9, odst. 2 se ruší
 8. § 10, odst. 2, písm. b) se ruší; ostatní písmena se této změně přizpůsobí
 9. § 10, odst. 2, písm. e) se ruší; ostatní písmena se této změně přizpůsobí
 10.  V § 10, odst. 3 se slova „a Revizní komise“ vypouštějí
 11. V § 10, odst. 6, písm. a) se slova „, nebo nezvolí-li Valná hromada členy Revizní komise“ vypouštějí
 12. § 10, odst. 6, písm. b) se mění takto: „Není-li Valnou hromadou zvolen Výbor, prodlužuje se volební období Výboru až do další volební Valné hromady. Tento orgán řídí ĈEJ až do doby, než je zvolen nový Výbor.“
 13. V § 10, odst. 7, písm. a) se slova „, Revizní komise“ vypouštějí
 14. V § 11, odst. 4 se slova „či Revizní komisí“ vypouštějí
 15. V § 11, odst. 7, písm. b) se slova „se souhlasem Revizní komise“ vypouštějí
 16. § 11, odst. 7, písm. c) a d) se ruší
 17. V § 11, odst. 7 se na konec přidává nové písmeno, které zní: „poskytne kterémukoli členu písemnou odpověď na všechny jeho písemné podněty.“
 18. V § 12, odst. 2 se věty „Není-li místopředseda, Revizní komise zvolí svého kandidáta se souhlasem Výboru. Není-li Revizní komise, zvolí svého kandidáta Výbor.“ nahrazují větou „Není-li místopředseda, Výbor zvolí svého kandidáta.“
 19. § 12, odst. 3 se ruší; ostatní odstavce se této změně přizpůsobí
 20. V § 12, odst. 4, písm. a) se věta „Předseda zašle písemné rozhodnutí o dočasném přenesení výkonu funkcí místopředsedy a pokladníka předsedovi Revizní komise a dotčeným členům Výboru.“ nahrazuje větou „Předseda zašle písemné rozhodnutí o dočasném přenesení výkonu funkcí místopředsedy a pokladníka dotčeným členům Výboru.“
 21. V § 12, odst. 4, písm. b) se slova „k Revizní komisi“ nahrazují slovy „na nejbližší Valné hromadě“
 22. V § 12, odst. 4, písm. c) se slova „Revizní komise“ nahrazují slovy „Valná hromada“
 23. § 16, písm. f) se vypouští; ostatní písmena se této změně přizpůsobí
 24. § 16, písm. g) zní takto: „umožní kterémukoli členu na jeho žádost nahlédnout do seznamu členů ĈEJ,“
 25. § 17, písm b) zní takto: „předkládá Valné hromadě na požádání účetní záznamy a předkládá jí ke schválení zprávu o hospodaření a účetní závěrku za uplynulý kalendářní rok,“
 26. § 17a, § 17b, § 17c a § 18 se ruší
 27. V § 24, odst. 1 se slova „Jednací řády Valné hromady, Výboru a Revizní komise ĈEJ“ nahrazují slovy „Jednací řády Valné hromady a Výboru ĈEJ“
 28. V § 27, odst. 2, písm. a) se slova „Revizní komisi“ nahrazují slovem „Výboru“ a slova „Revizní komise“ se nahrazují slovem „Výbor“
 29. V § 27, odst. 2, písm. b) se slova „Revizní komisí“ nahrazují slovem „Výborem“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code