Návrhy změn stanov

Revizní komise podle §17a odst. 2 písm. f) stanov zveřejňuje návrhy na změnu stanov pro Valnou hromadu konanou 25. dubna 2014 ve Svitavách.

Návrh č. 1 (změna z občanského sdružení na spolek)

Valná hromada České esperantské mládeže, o. s. schválila následující usnesení:

  1. § 2, odst. 1 stanov se mění takto: „Název spolku je „Česká esperantská mládež, z. s.“.“
  2. V § 10, odst. 3a stanov se věta „O změně ustanovení o cílech ĈEJ (§1) lze hlasovat jen je-li na Valné hromadě přítomna alespoň jedna třetina členů.“ mění takto: „O změně ustanovení o cílech ĈEJ (§1) lze hlasovat jen je-li na Valné hromadě přítomna nadpoloviční většina členů.“
  3. § 10, odst. 5 stanov se mění takto: „Řádně svolaná Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ĈEJ.“
  4. § 10, odst. 7, písm. a) stanov se mění takto: „Valnou hromadu může svolat Výbor, Revizní komise, nebo alespoň třetina členů ĈEJ.“
  5. Valná hromada ukládá Výboru provést aktualizaci stanov, a do 30 dnů ode dne schválení, zveřejnění aktualizované verze stanov na internetových stránkách ĈEJ.

Návrh č. 2

Valná hromada České esperantské mládeže, z. s. schválila následující usnesení:

  1. Do §5 stanov se za písmeno a) přidává nové písmeno, které zní: „smrtí,“; ostatní písmena změní své označení podle abecedního pořadí
  2. V §12, odst. 3 stanov se slova „jednou za měsíc“ mění na „jednou za 6 měsíců“
  3. V §17a odst. 3 stanov se mění takto: „Revizní komise se schází minimálně jednou za 6 měsíců. Schůze mohou probíhat pomocí prostředků dálkové komunikace, zejména pomocí Internetu.“
  4. Do §24 stanov se za odst. 2 přidává nový odstavec, který zní takto: „Platná verze stanov ĈEJ musí být zveřejněna na internetových stránkách spolku. Výbor zveřejní změněnou verzi stanov nejpozději do 30 dnů ode dne konání Valné hromady, která o změně stanov rozhodla.“
  5. Valná hromada ukládá Výboru provést aktualizaci stanov, a do 30 dnů ode dne schválení, zveřejnění aktualizované verze stanov na internetových stránkách ĈEJ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code