FAQ o esperantu

Kolik lidí na světě mluví esperantem?
Přesný počet není znám, protože neexistuje něco jako „sčítání esperantistů“ a ne všichni esperantisté jsou členy nějaké esperantské organizace. Běžně uváděný počet je 200 000 – 2 miliony mluvčích [Wikipedie, lingvo.info, Ethnologue].

Na sociální síti Facebook uvádí více než 300 000 lidí, že na nějaké úrovni mluví esperantem. [Facebook] Na webu s jazykovými kurzy Duolingo si kurz esperanta v angličtině, portugalštině a španělštině dohromady vyzkoušelo přes 803 000 lidí. [Duolingo]

Není to na mezinárodní jazyk málo?
Ve srovnání s velkými mezinárodně používanými jazyky se to může zdát málo. Tyto jazyky ale mají za sebou několik stovek let vývoje, kdežto esperanto jen něco přes 130 let. Šíření esperanta bylo poznamenáno i pronásledováním esperantistů v době nacismu a stalinismu [transpanish, Epoch Times, The Guardian].

Proč věnujete čas umělému jazyku? Není to ztráta času?
Věnujeme se mu, protože nás to baví a poznáme tak spoustu lidí z různých zemí při vynaložení menšího úsilí než kdybychom se učili nějaký národní jazyk. I když se to může na první pohled zdát jako zábava pro intelektuály, není tomu tak. Přestože je mezi esperantisty mnoho lidí s vyšším vzděláním, neznamená to, že bychom při našich setkáních jen seděli na jazykových kurzech nebo přednáškách. Na esperantských setkáních se pořádají koncerty interpretů různých žánrů, je možné posedět v hospodě nebo v čajovně, protančit noc na diskotéce nebo si zasportovat. Navíc esperanto pomáhá při učení dalších cizích jazyků, takže vlastně spojujeme příjemné s užitečným.

Jeden jazyk pro celý svět – není to málo?
Cílem esperanta nikdy nebylo nahradit stávající národní jazyky, ale sloužit jako druhý jazyk pro komunikaci mezi lidmi s různými mateřskými jazyky. I když se mezi esperantisty mohou objevit tendence nahradit esperantem všechny národní jazyky, jde jen o názory konkrétních osob, které nejsou v esperantském hnutí moc rozšířené. Nemálo esperantistů také nijak aktivně neusiluje o ustavení esperanta jako oficiálního mezinárodního jazyka, ale užívá si výhody toho jazyka a jeho kultury.

Má esperanto smysl i v dnešní době Internetu a počítačů?
Esperanto se dá v prostředí Internetu a počítačů použít stejně dobře jako jakýkoli jiný jazyk včetně angličtiny. Různé weby poskytují svůj obsah v esperantu – kromě webů samotných esperantistů a esperantských organizací to jsou např. internetová encyklopedie Wikipedie, sociální sítě Facebook a Diaspora*, web zabývající se občanskou žurnalistikou Global Voices Online, mnohojazyčný web o jazycích lingvo.info, nebo weby na výuku němčiny a slovenštiny deutsch.info a slovake.eu. Do esperanta bylo také přeloženo mnoho programů, především z oblasti svobodného softwaru, jako webový prohlížeč Firefox, kancelářský balík LibreOffice nebo program pro šifrovanou komunikaci Bitmessage.

Stejně jako v jiných jazycích i v esperantu existuje bohatá počítačová terminologie. Slovník Komputeko obsahuje přes 7 500 počítačových termínů v esperantu.

Je esperanto živý jazyk?
To, že esperanto je umělý jazyk, neznamená, že není živým jazykem. Esperanto se používá a vyvíjí, vznikají nová slova a uplatňují se nové trendy v používání jazyka. Tento vývoj je dokonce sledován a regulován Akademií esperanta, což je obdoba Ústavu pro jazyk český. Rovněž existují rodilí mluvčí esperanta, kteří jím mluví a rozumí mu od narození. Esperanto také obsahuje bohatou odbornou terminologii, která se s příchodem nových technologií neustále vyvíjí.

Jak mohou existovat rodilí mluvčí v umělém jazyce?
Rodilí mluvčí nejčastěji pocházejí z rodin, kde oba rodiče jsou esperantisté z různých zemí. Esperanto sehrálo roli hlavního jazyka při jejich seznamování a tak ho přijali i jako svůj rodinný jazyk. Pro takové děti není esperanto jediným jejich mateřským jazykem, ale je používáno při komunikaci v rodině, příp. s jinými esperantisty. Známými rodilými esperantisty jsou např. Petr Ginz a jeho sestra Chava Pressburgerová.

Jaké to je být rodilým mluvčím esperanta ukazuje krátký film Esperanto: like a native (esperantem s českými titulky).

Kde se dá esperanto naučit?
Nejsnazší a nejdostupnější jsou internetové kurzy na lernu!, kde nejde jen o interakci s počítačem, ale i s lidmi, kteří kontrolují vaše chyby a mohou vám poradit ve vašem rodném jazyce (i v češtině). Navíc se tu dozvíte i něco o esperantské kultuře a máte k dispozici fórum pro povídání si o čemkoli s lidmi doslova z celého světa. Dalším krokem pro prohloubení si znalostí esperanta pak může být Letní škola esperanta, která se koná každoročně na Slovensku, takže se jí účastní i mnoho lidí z České republiky.

Na Internetu je dostupný také kurz Universala Esperanto-Metodo, který učí přímou metodou za pomoci doprovodných obrázků. Pokud dáváte přednost papírovým učebnicím, můžete si vybrat z nabídky vydavatelství KAVA-PECH: Esperanto od A do Z, Esperanto přímou metodou a Esperanto pro děti.

Pokud už umíte anglicky, portugalsky nebo španělsky, můžete se esperanto naučit i přes Duolingo.

Jak dobře musím umět esperanto abych mohl(a) jet na setkání?
Měli byste znát alespoň základy gramatiky esperanta a nějaká slovíčka (pozdravy, představení se, umět říct, že jste začátečník, jednoduché otázky, atd.). Na Letní škole esperanta jsou připravovány i kurzy pro naprosté začátečníky a jsou zde zvlášť určení pomocníci, kteří vám s čímkoli poradí, takže pokud si ještě nejste v esperantu dost jistí, právě tohle setkání pro vás bude dobrou volbou. Výhodou esperantských setkání je, že jejich účastníci často ovládají více jazyků (minimálně esperanto a svůj rodný jazyk), takže pokud čemukoli nebudete rozumět, vždy najdete někoho, koho se budete moci zeptat ve svém rodném jazyce.

Jaká setkání se pořádají v České republice nebo jejím okolí?
V České republice se od roku 2014 pravidelně koná setkání Centrejo ve Svitavách (v roce 2017 v Bartošovicích a v roce 2018 ve Žďáru nad Sázavou) pořádané Českou esperantskou mládeží a kromě toho několik menších setkání v průběhu roku, jejichž přehled najdete na webu Českého esperantského svazu. Navíc v roce 2009 proběhl v Liberci Mezinárodní kongres esperantské mládeže a v roce 2011 esperantská Wikimanie ve Svitavách.

Z blízkých setkání se každoročně koná Letní škola esperanta na Slovensku (kromě roku 2016, kdy se na Slovensku konal Světový kongres esperanta), silvestrovské setkání JES (Junulara E-Semajno), které se koná každoročně střídavě v Německu a Polsku poblíž jejich hranic (ale v roce 2015 mimořádně v Maďarsku) a každý sudý rok na podzim se na Slovensku koná Konference o využití esperanta ve vědě a technice. Přehled dalších setkání z celého světa najdete na webu eventoj.hu (v esperantu).

V roce 2015 jsme se účastnili Mezinárodního kongresu esperantské mládeže v německém Wiesbadenu, v roce 2016 se v Nitře konal Světový kongres esperanta a Mezinárodní kongres esperantské mládeže v polské Vratislavi a v roce 2019 jsme se podíleli na pořádání Mezinárodního kongresu esperantské mládeže v Liptovském Hrádku na Slovensku. Stejně tak se naši členové pravidelně účastní Konference o využití esperanta ve vědě a technice (KAEST).

Jsou v esperantu nějaká slova z češtiny?

Z češtiny pocházejí slova jako ne (ne), roboto (robot), knedliko (knedlík). Další slova z jiných, zejména slovanských, jazyků jsou také srozumitelná mluvčím češtiny bez nutnosti učení: krom (kromě), biologio (biologie), politiko (politika).

Existuje hudba v esperantu?
Mezi esperantisty jsou i hudebníci, někteří zpívají sami (např. JoMo), jiní mají skupiny (např. La Perdita Generacio, Martin kaj la talpoj, Asorti, ad.) a v esperantu někdy zpívají své písně i interpreti, kteří vůbec nejsou esperantisty (např. Morice Benin). Existuje i celodenní internetové rádio Muzaiko, jehož hlavní složkou je hudba a mluvené slovo.

Soubor textů, akordů, not a videoklipů esperantských písní je možné najít v internetovém zpěvníku KantarViki, kde jich je více než 3000.

Jako malou ochutnávku esperantské hudby si můžete poslechnout písně La fina venk’ [videoklip, audio] a Gefratoj [videoklip]. Další písně různých kvalit je možné najít např. v rámci každoroční soutěže esperantských písní na SoundCloud.

Existují filmy v esperantu?
V esperantu byly natočeny krátké filmy a videoklipy, především v posledních letech díky rozšíření Internetu a výpočetní techniky. Celovečerní filmy se bohužel v esperantu téměř nenatáčí – s výjimkou starších filmů Angoroj a Incubus a novějšího filmu Gerda Malaperis! [Youtube]. Jsou však vytvářeny neoficiální titulky k celovečerním filmům v jiných jazycích. Esperanto bylo také několikrát použito ve filmech jako kulisa nebo zajímavost (např. Diktátor, Červený trpaslík, Šíleně smutná princezna, Blade: Trinity) a v mnoha dalších filmech a seriálech bylo zmíněno.

Pořad BBC pro výuku jazyků pro děti Muzzy in Gondoland a Muzzy Comes Back byl adaptován pro esperanto pod názvem Mazi en Gondolando a Mazi revenas al Gondolando [Youtube].

Jsou mezi esperantisty známé osobnosti?
Esperantisty byli např. spisovatelé S. K. Neumann a L. N. Tolstoj nebo Petr Ginz. V současnosti známými esperantisty jsou např. psychiatr Max Kašparů a německý nositel Nobelovy ceny za ekonomii Reinhard Selten.

Proč existuje esperantská Wikipedie když Wikipedie už existuje téměř ve všech jazycích?
Esperantská Wikipedie může, na rozdíl od jinojazyčných Wikipedií, pojmout témata, která jsou specifická pro esperantskou kulturu a hnutí (např. Gufujo) a zároveň může esperantistům sloužit jako zdroj informací o tématech, která nejsou v jejich rodném jazyce popsána (např. Lucie Vondráčková, Petr Ginz, Úřednické zkoušky v Číně, ad.). Rodilí mluvčí esperanta pak mohou prostřednictvím esperantské Wikipedie naplnit svoje právo na vyhledávání informací ve svém rodném jazyce.

Kromě toho, že je esperantská Wikipedie největší Wikipedií psanou v umělém jazyce, vyrovná se počtem článků i Wikipediím psaným v některých úředních jazycích EU. Např. k 24. srpnu 2019 měla esperantská Wikipedie 263 146 článků, což bylo více než Wikipedie v bulharštině (254 900), dánštině (251 900), slovenštině (230 863), chorvatštině (208 770), litevštině (196 170), ad. [Wikimedia Meta]

Neodpověděli jsme na všechny Vaše otázky? Neváhejte nás kontaktovat!

Licence Creative Commons
FAQ k esperantu, jehož autorem je Václav Zouzalík, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .

katie sigmond onlyfans leaked kim k sex tape porn bigtittybbw.com vanessa hudgens nude leaked follo a mi prima, sons and mothers porn massage near me happy ending bdsmis.com las vegas strip clubs jayla foxx fast food, best friends sister porn game of thrones sexual scene ixxnporn.com wonder woman porn comic ana de armas nude scene
cathy lee crosby nude big ass porn videos pornoblacked.com alexa pearl blow job path to nowhere hentai, futoku no guild extended edition lindsey pelas onlyfans leak rexporn.vip porn gratis en español daughters with big tits, boku to mikasai sensei gay porn in 3d bigtitswife.vip alison brie is hot log in porn hub
mommy caught son masturbating porn stars with big bootys forcedcreampie.com sakura p o r n bratty backfires brooke johnson, amateur cumshot in mouth university of wisconsin volleyball topless lesbianebony.com cory chase movies and tv shows game of thrones sexual scene, suney leony xxx video julia louise dryfus naked 80sporno.com oideyo mizuryuu kei land sarah last of us porn
handjob cum shot compilations hatsume miku rule 34 lesbianposes.net ق ص ص س ك س latina big booty anal, try mot to cum calvin banks gabe bradshaw onlyteenpussy.net megan the stallion naked emily willis step sister, cogiéndome a mi mamá how to use dildo lesbianbabez.net lena the plug porno. pastora rossy guzman porn
old and yoing porn cast of lab rats cuckold69.net girl with dick porn anjali arora sex video, jerk off for me futa fix dick dine and dash bigtitspub.net party like a fingers up your ass eva elfie cable car, elliot finn gay porn nanao akane from akane wa tsumare somerareru homedoporn.net sexy naked pictures women mature older women nude
corina kopf free onlyfans daddy n daughter porn xxnxporn.vip spider gwen rule 34 nude sexy old women, orange is the new black porn sarah banks full vid xbideo.win tawawa on monday hentai sonequa martin green nude, grannies who love anal porn hub video download online pornovideos.win san fernando valley back page johnny sins movies and tv shows
corina kopf free onlyfans daddy n daughter porn xxnxporn.vip spider gwen rule 34 nude sexy old women, orange is the new black porn sarah banks full vid xbideo.win tawawa on monday hentai sonequa martin green nude, grannies who love anal porn hub video download online pornovideos.win san fernando valley back page johnny sins movies and tv shows
dirty talk with mom belle delfine onlyfans leak xxnx.vip sonic the hedgehog pornography milli bobby brown nudes, nude pics at the beach carinna kopf only fans xxxpor.win yofukashi no uta nhentai japanese public lesbian porn, f u s k a t o r rule 34 my little poney wifeporn.win p o r n tiktok dennis the menace cartoon